پاسخ به: هزینه های گمرکی

#2269
admin
مدیرکل

قیر پالایشگاهی جزء محصولات نفتی حساب میشه. عوارض صادراتی ندارد. اما مشمول بعضی از قوانین همچون گواهی خرید از پالایشگاهها و بحث استاندارد آن است .
اطلاع کامل را کسب و در اختیار شما خواهیم گذاشت