پاسخ به: هزینه های گمرکی

#2276
admin
مدیرکل

لطفا لینک زیر را در مورد ضوابط صادرات قیر مطالعه فرمایید:
ضوابط و تشریفات صدور انواع قیر و محصولات پائین دستی قیر
همچنین لینک زیر :
مطالب مرتیط با صادرات قیر