پاسخ به: کارت بازرگانی مناطق آزاد

#2318
admin
مدیرکل

با سلام
بلی . منطقه آزاد کیش مجاز به صدور کارت بازرگانی است . شما به اتاق بازرگانی منطقه آزاد کیش مراجعه می کنید. شرایط دریافت کارت بازرگانی در همه جای ایران با اندکی تغییر یکسان است.
کارت بازرگانی صادر شده توسط منطقه آزاد کیش در همه جای ایران معتبر است ( البته بعضی از مراکز استانها فقط برای ثبت سفارش کارتهای بازرگانی استان خودشان را انجام می دهند ) .
متن تفاهم نامه تشکیل اتاق بازرگانی کیش و قشم
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﻳـﺮان و اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1387/6/18، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺳﭙﺲ اﺗﺎق
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗـﺴﻬﻴﻞ
اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻮق اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮاي
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﺪور آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام و اﻣﻀﺎء ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴـﺎر
ﺷﻤﺎره 1/621 ﻣﻮرخ 1386/1/18 وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ دارد ﻛﺎرتﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮق ﺻﺎدر ﻣـﻲ ﺷـﻮد داراي ارزش ﻣﻠّـﻲ ﺑـﻮده و در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎ ﺑﻠﻲ ﻛﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌـﺎدن اﻳـﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺬﻛﻮر در اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤ ﺎت ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ درﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و دو
ﺟﺎﻧﺒﻪ اي ﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﺗﺎق و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﻣـﺸﺨﺺ و ﺑـﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.