پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2323
admin
مدیرکل

سلام
1- 10 درصد ارزش ریالی کالا ارزشی که در پروانه گمرکی درج شده است.
2- ارزش افزوده طبق لیست در نظر قبلی توسط دارایی اخذ می شود. ( نظر 2306 بالا)
3- هزینه بازرسی 150 هزار تومان می باشد.
4- 8 در هزار ارزش فوب کالا + مبلغی بابت احذ نمونه و کارمزد نزدیک 50 هزار تومان
http://www.vat.ir/Assets/Photos/19419.pdf