پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2349
admin
مدیرکل

ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد ممنوع است. همچنین می بایستی نو ( صفر کیلومتر) باشد . جزء لیست مجاز واردات باشد . بقیه شرایط واردات خودرو نیز می بایستی رعایت شود.