پاسخ به: اسناد خرید کالا

#2521
admin
مدیرکل

سلام. بارنامه جزء اسناد حمل محسوب می شود.
اما در زمان پرداخت مابقی شما و خریدار می بایستی توافق کنید. اگر شما فروشنده باشید و شما با شرکت حمل و نقل قرارداد بسته اید تا وقتی که خریدار بارنامه اصل را نداشته باشد و ترخیصیه را اخذ نکند شما می توانید اسم گیرنده را در بارنامه تنها با یک ایمیل عوض کنید.
همین استرسی که شما برای دریافت پول کالای خود دارید خریدار نیز همین استرس را ناشی از تحویل درست و مناسب کالای شما دارد.
پس بنابراین تا جایی که می توانید مواردی که می تواند به افزایش اعتماد طرفین کمک کند را انجام دهید.
در هر صورت همانطور که قبلا نیز گفتیم می توانید بارنامه را فورواردی (HBL , MBL ) تنظیم کنید. بار با نام شرکت حمل و نقل ( گیرنده) بارنامه می شود و شرکت حمل و نقل یک بارنامه دیگر نیز به نام خریدار صادر می کند و تا وقتی که خریدار پول شما را ندهد می توانید از شرکت حمل و نقل بخواهید قبض انبار را به نام خریدار پشت نویسی ( واگذار) نکند.