پاسخ به: اسناد خرید کالا

#2525
admin
مدیرکل

دو بارنامه صادر می شود. یکی بارنامه مستر و دیگری home . بارنامه اصلی مهم است چون بار با نام آن در مقصد قبض انبار می شود.
نیازی به پشت نویسی بارنامه نیست و تنها قبض انبار پشت نویسی می شود.
البته این متنی که می گوییم در ایران هست و در کشورهای خارجی مقررات خاص خودش را دارد. نحوه ظهر نویسی قبض انبار :
گمرک محترم ……
لطفا کالای موضوع قبض انبار شماره ……….. بارنامه شماره …………. را به شخص حقیقی / حقوقی ………. تحویل نمایید.
مهر و امضاء شرکت حمل و نقل