پاسخ به: تعرفه گمرکی واردات قابلمه استیل

#2758
admin
مدیرکل

شما می توانید از شرکتهای بازرسی سوال کنید. آنها بهتر می توانند در این خصوص راهنمایی کنند. همچنین در گوگل می توانید اطلاعاتی کسب کنید. فلزات بر اساس استاندارد ASTM بررسی می شوند. اما شاید از علاوه بر استاندارد جنس استاندارد طراحی نیز برای این مورد داشته باشیم.
https://www.google.com/#q=+steel+cookware+standard+astm