پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2768
admin
مدیرکل

بهتر است شما خودرو را به صورت فوب خریداری کنید تا فروشنده کارهای گمرکی مبدا را خودش انجام دهد و در کشتی به شما در بندر مبدا تحویل دهد. شما می توانید با شرکتها و کسانی که بارج و لندیکرافت در ایران دارند و در مسیر حمل کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکی از بنادر ایران کار می کنند وارد مذاکره شوید. بیشتر این بارجها و لندیکرافتها مال ایران هستند. در لنگه و بندر باهنر زیاد هستند.