پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2775
admin
مدیرکل

تقریبا این ترم EXW است که حمل تا بندر دوبی را خودش انجام می دهد. بله انجام وظایف و مسئولیت خروج کالا با شما است. چون خودتان به قوانین گمرک آنجا اشراف ندارید بهتر است از شرکت ترخیص کاری در دوبی استفاده کنید یا سعی کنید از همان نمایندگی کالا را فوب خریداری کنید.