پاسخ به: در خصوص تعیین تعرفه ورق های از جنس پلی اتیلن

#2896
admin
مدیرکل

ورق از Polyethylene terephthalate در کتاب تعرفه به صورت مصرح یک شماره را به خود اختصاص داده است و طبق قواعد طبقه بندی کالا
می بایستی در ذیل تعرفه 39206200 طبقه بندی شود مگر اینکه علاوه بر Polyethylene terephthalate مواد استحکام کننده و یا جور شده با تکیه گاه .. باشد که در این صورت ذیل تعرفه 3921 طبقه بندی می شود و نمی توان ذیل تعرفه اجزاء و قطعات روشنایی اظهار و ترخیص کرد.