پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2942
admin
مدیرکل

اگر می خواهید تنها یک خودرو وارد کنید و تجارت خارجی شما تداوم نخواهد داشت برای یک خودرو لزومی ندارد که کارت بازرگانی تهیه کنید.
شما می توانید طی قراردادی با یک حق العمل کار رسمی گمرک ایران کار ترخیص شماره گذاری را بر عهده آنها گذاشته و از کارت بازرگانی که انها دارند استفاده کنید.
برای دریافت کارت بازرگانی لزومی ندارد که شرکت ثبت کنید. کارت بازرگانی حقیقی نیز داریم که برای اشخاص صادر می شود.
در یک پست جداگانه دریافت کارت بازرگانی تشریح خواهد شد.