پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2949
admin
مدیرکل

بله. ملک می بایستی کاربری تجاری یا دفتری داشته باشد. مسکونی قبول نمی کنند. شخص حقیقی یا یک فرد بدون شرکت نیز می تواند مالک یک واحد تجاری باشد و برای خود کارت بازرگانی حقیقی اخذ نماید.
همچنین می تواند یک ملک تجاری اجاره و از اجاره نامه استفاده کند.