پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2990
admin
مدیرکل

alirezaadal
کجا گفته شده است 5 درصد Fob ?
اما معنی اش این است که شما می بایستی 5 درصد از ارزش فوب ( FOB) را می بایستی پرداخت کنید.
https://eplonline.ir/topic/incoterms-fob/