پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3027
ناشناس
مشارکت کننده

نحوه محاسبه استاندارد
ارزش ريالي * 8 ضرب مي كنيم و بر 1000 تقسيم مي كنيم مجموع بدست آمده را با 6 درصد جمع مي كنيم
فرمول اداره استاندار مي باشد.