پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3031
admin
مدیرکل

ziarati گرامی
لطفا مثال یک خودرو را شما آماده کنید و بفرستید. ما هم مجموع نظرات و هزینه ها را دوباره ویرایش کنیم تا موضوع کاملا با هزینه های روز همخوانی داشته باشد.