پاسخ به: هزینه حمل دریایی

#3091
admin
مدیرکل

بله . معلوم است که هر کدام یک هزینه دارد. چون عملیات دیگری است. در بندر مقصد نیز چنین است. آنجا هم THC پرداخت می شود اما چون ترم شما CFR است پرداخت هزینه های بندر مقصد بر عهده خریدار است.