پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی ترانزیت خارجی سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی: پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

#3094
admin
مدیرکل

بیشتر وقتها خطوط کشتیرانی مالک کانتینرها هستند اما کانتینرهایی هم داریم که شرکتهای حمل و نقل فورواردری و حتی صاحبان کالا مالک کانتینر هستند.