پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟ پاسخ به: کدام رشته در کارت بازرگانی را انتخاب کنم؟

#3096
admin
مدیرکل

طوری انتخاب کنید که قسمت 15 و 16 را داشته باشید.
مقایسه و تطابق دو مورد پایین به شما بیشتر کمک می کند :
پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی
مقررات صادرات و واردات 1393