پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی ترانزیت خارجی سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی: پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

#3097
ناشناس
مشارکت کننده

ممنون
فرض کنید من خودم کانتینر دارم، تفاوتی در هزینه حمل در مقایسه با زمانی که خطوط کشتی رانی کانتینر را در اختیار من قرار میدهد دارد؟
و سوال دوم اینکه:
اگر من عملیات گمرکی رو در تهران یا اصفهان ابخوام انجام دهم و کانتینر رو پلمپ کنم به چه صورت تا بندر حمل می شود؟ کامیون ویژه ای نیاز داره و …؟