پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی ترانزیت خارجی سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی: پاسخ به: سوالی در رابطه با کانتینر و خطوط کشتی رانی:

#3099
admin
مدیرکل

تفاوتی در نرخ حمل ندارد و فقط حق توقف کانتینر به شما تعلق نمی گیرد. بقیه هزینه ها هیچ فرقی نخواهد کرد.
بهتر است کار تشریفاتی گمرکی شما توسط یک نفر ترخیص کار انجام شود . بعد از پلمب کانتینر توسط تریلی کفی به بندرعباس حمل می شود.