پاسخ به: تعرفه واردات سنگ گرانیت

#3180
admin
مدیرکل

سلام
کار نشده و یا ناهمواری گرفته نشده – 4 درصد حقوق ورودی 8 درصد ارزش افزوده – شماره تعرفه 25161100
ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 6 درصد حقوق ورودی و 8 درصد ارزش افزوده ( سال 93)
شماره تعرفه 25161200