پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#3239
admin
مدیرکل

منظور ما این است اگر فعالیتها و قراردادهای شما با اسم شرکت در حال انجام است بهتر است کارت بازرگانی شما نیز با اسم شرکت باشد تا در اسنادی که به اداره مالیاتی می دهید مغایرت اسنادی پیش نیاید.
بعضی از کارت های بازرگانی که مناطق آزاد صادر می کنند منطقه ای هستند. اخذ کارت بازرگانی از مناطق آزاد به معنی معافیت مالیاتی نیست. بلکه فعالیت در آن محدوده معافیت مالیاتی دارد.