پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#3252
admin
مدیرکل

آن سایت اتاق بازرگانی تهران است. هر استانی برای خود اتاق بازرگانی مستقل دارد. شما می بایستی از اهواز یا آبادان اقدام کنید. حال ممکن است است آن اتاق بازرگانی نیز مثل اتاق تهران به صورت الکترونیکی باشد و یا اینکه می بایستی به صورت حضوری اقدام کنید.