پاسخ به: واردات قهوه

#3819
admin
مدیرکل

از جدول زیر می توایند نگاه کنید :

شماره تعرفه H.S CODE
توضیح و شرح کالا
حقوق ورودی IMPORT DUTY
ارزش افزوده و عوارض دیگر
ملاحظات REMARK
کد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
PREFERENTIAL
TARIFF
DESCRIPTION
0901 قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف نظر از میزان
نسبی قهوه در مخلوط.
Coffee, whether or not roasted or
decaffeinated; coffee husks and skins;
coffee substitutes containing coffee in
any proportion.
-قهوه، بو نداده: – Coffee, not roasted:
090111 – – کافئین نگرفته: – – Not decaffeinated
09011110 – – – در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 22 6 6 – – – In retail packings
09011120 – – – به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده
فروشی
8 6 6 – – – In ground form and non-retail packing
09011190 – – – سایر 2 به استثنای انواع کوبیده شده ، خرد شده پودر شده 6 – – – Other
090112 – – کافئین گرفته: – – Decaffeinated
09011210 – – – دربسته بندی آماده برای خرده فروشی 32 6 – – – In retail packings
09011220 – – – به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
10 6 – – – In ground form and non-retail
packings
09011290 – – – سایر 8 6 – – – Other
– قهوه، بو داده: – Coffee roasted:
090121 – – کافئین نگرفته: – – Not decaffeinated
09012110 – – – در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 32 6 6 – – – In retail packings
09012120 به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی 10 6 6 – – – In ground form and non-retail
packing
09012190 – – – سایر 8 6 6 – – – Other
090122 – – کافئین گرفته: – – Decaffeinated
09012110 – – – در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 32 6 6 – – – In retail packings
09012120 – – – به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی 10 6 6 – – – In ground form and non-retail
packings
09012190 – – – سایر 8 6 6 – – – Other
090122 – – کافئین گرفته: – – Decaffeinated
09012210 – – – در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 32 6 – – – In retail packings
09012220 – – – به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
10 6 – – – In ground form and non-retail
packings
09012290 – – – سایر 8 6 – – – Other
090190 – سایر: – Other
09019010 – – – در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 32 6 – – – In retail packings
09019020 – – – به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
10 6 – – – In ground form and non-retail
packings
09019090 – – – سایر 15 6 – – – Other