پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3869
ناشناس
مشارکت کننده

جمع========شماره گذاری=====گمرکی=====کرایه=====نوع خودرو
694,000,000 = 264,000,000 = 410,000,000 = 20,000,000 == سونوتا
639,000,000==239,000,000==380,000,000===20,000,000==iX35
419,000,000==209,000,000==190,000,000===20,000,000==اکسنت