پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#4071
admin
مدیرکل

نوشته ” شماره ثبت / شماره پروانه کسب ”
پس می توانید وقتی دفاتر را در ثبت شرکتهای پلمب کردید و واحد خودتان را به ثبت رساندید یک شماره ثبت به شما می دهند. از آن شماره استفاده کنید.