پاسخ به: اعلامیه ها مربوط به ثبت سفارش بازرگانی

#4230
admin
مدیرکل

روش ثبت نام جانبازان ،معلولين،ورزشکاران محترم در سايت ثبت سفارش
لطفا مقتضي است از کليد ثبت نام کاربر جديد در صفحه اصلي سايت ثبت سفارش گزينه عضويت در سايت را انتخاب نموده و پس از درج اطلاعات خواسته شد کليد ايا موافقت نامه فوق را مي پذيريد راکليک نموده و در ادامه تيک متقاضي ثبت سفارش يکدستگاه خودرو را انجام و کليد تاييد را کليک نماييد .سپس جهت تاييد به سازمان بازرگاني انتخابي در هنگام ثبت نام مراجعه نماييد.