پاسخ به: راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه پاسخ به: راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه

#4282
admin
مدیرکل

بله بیشتر این لباسها قاچاق یا به صورت مسافری از مناطق آزاد و مرزها وارد می شود و بعضی از آنها نیز کالا تولید داخل است و برند خارجی بر روی آن گذاشته می شود.