پاسخ به: وجود بانک اطلاعات از آدرس و محل از تاجران و شرکتهای سایر کشورها

انجمن ها پشتیبانی انجمن انتقادات و پیشنهادات وجود بانک اطلاعات از آدرس و محل از تاجران و شرکتهای سایر کشورها پاسخ به: وجود بانک اطلاعات از آدرس و محل از تاجران و شرکتهای سایر کشورها

#4437
admin
مدیرکل

خیلی از کارها را می توان به صورت گروهی انجام داد. بانک اطلاعاتی نیز در آدرس اینترنتی http://dir.ibfon.org/ در حال ایجاد است. اما این مردم هستند که می بایستی همت کنند و به این سایت کمک کنند.
حتی زحمت به اشتراک گذاری مطالب در صفحه های اجتماعی را نیز به خود نمی دهند.
البته دو سه نفر هستند که زحمت پاسخگویی به سوالات دیگران را می کشند و ما آنها را در نظر داریم.
این هم یک بانک اطلاعاتی مربوط به کشور آذربایجان
http://aztpo.com/Opportunities/Archive.asp?k=101