پاسخ به: راهنمایی و جذب افراد تازه کار

انجمن ها پشتیبانی انجمن انتقادات و پیشنهادات راهنمایی و جذب افراد تازه کار پاسخ به: راهنمایی و جذب افراد تازه کار

#4839
صابر
مدیرکل

من یه ساینتی پیدا کردم که با وارد کردن مشخصات مبلغ گمرکی و محاسبه می کنه .
نکته : بعد از به دست آوردن مبلغ باید با پریس لیست مورد نظر جمع بشه
http://arvandplak.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9