پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4911
admin
مدیرکل

سلام
برای ورود خودرو با مجوز معلولین کدامیک از هزینه ها دقیقا بایست پرداخت شود؟ آیا خودم میتوانم بدون ترخیص کار، همه کارهای خرید و ورود را انجام بدهم؟
با تشکر

این بخش را بخوانید. واردات خودرو توسط جانبازان به همراه آخرین قوانین مربوطه