ارزش پایه کالاهای وارداتی + دانلود

قابل توجه واردکنندگان کالا
بمنظور شفاف سازی، کاهش اختلافات ، اطلاع واردکنندگان کالا از ارزش های گمرکی پایه و در اجرای استاندارد ۵ ـ ۹ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درمورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی (مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی) و تسهیل امور ، ارزش های گمرکی پایه جهت اطلاع اعلام می گردد.
نکات ذیل جهت بهره برداری از فایل پیوست به آگاهی می رسد:
1- ارزشهای ثبت شده ذیل با کد 24 (بنام دفتر بررسی و تعیین ارزش ) بعنوان ارزشهای گمرکی پایه در جهت حمایت از تولید داخلی و بر مبنای اطلاعات و منابع موجود تعیین و ثبت گردیده است و با توجه به نوع ، کیفیت و کشور سازنده بوده و اولویت اجرا و استناد را با رعایت مواد 14 و 15 قانون امورگمرکی در گمرکات اجرایی خواهند داشت .
2- ارزشهای گمرکی پایه بر اساس تاریخ ثبت / کوتاژ قابل استناد و بهره برداری است لذا در صورت وجود دو یا چند ارزش جهت یک کالا آخرین ارزش ثبت شده (نزدیک ترین تاریخ به زمان فعلی ) ملاک عمل می باشد.
3- مسئولیت پایش و به روز رسانی ارزشهای گمرکی پایه بعهده دفتر بررسی و تعیین ارزش خواهد بود و این ارزش ها بطور ماهیانه به روز رسانی خواهد شد.
4- ضمناً تولیدکنندگان و واردکنندگان هرگونه نظری در مورد ارزش های اعلامی دارند ، می توانند دلایل و مستندات را از طریق پست الکترونیک ( g.d.v.t@irica.org) به دفتر بررسی و تعیین ارزش اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد و در اجرای ماد ه 20 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
excel icon
ارزش های گمرکی پایه-13930310
excel icon
ارزش پایه کالاهای وارداتی 1393.06.17
 excel iconارزش پایه کالاهای وارداتی 1394.04.31