واردات مکمل های رژیمی

100/100315 ……… مورخ 1390/9/20

جناب آقای مهندس برزگری
رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 22421 مورخ 1390/2/21 و پیرو جلسه منعقده در دفتر دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و آن سازمان در خصوص وضعیت فرآورده های مکمل از نظر استانداردهای اجباری و اعلام تعرفه برای اینگونه محصولات
همانند فرآورده های دارویی، نظر به ویژگیهای فنی و پزشکی، فرمولاسیون و اشکال دارویی، شرایط تولید و نحوه کاربرد و تجویز و همچنین با استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و نامه شماره 79237/14284 مورخ 1390/6/16 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست) که در جلسه فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن تاکید بر عدم شمول اینگونه محصولات از اجرای استاندارد، در جهت سهولست دسترسی مصرف کنندگان و ارتقاء تولید سلامت محور این فرآورده ها با توجه به انجام کنترلهای کیفی لازم توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، خواهشمند است کما فی السابق تعیین تعرفه مواد اولیه و محصولات فرآیند شده تحت عنوان مکمل که از سازمان فوق الذکر مجوز واردات و تولید اخذ نموده اند طبق شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فهرست اقلام اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

وحید دستجردی

75821 ………… تاریخ : 1390/10/01

جناب آقای نادری
معاون محترم امور گمرکی – گمرک ایران
موضوع : مکمل های رژیمی
با سلام

احتراما، نظر وزارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه مکمل های رژیمی،مکمل رژیمی جزء اقلام دارویی محسوب می شوند، به پیوست جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی و اعلام به گمرکات اجرایی کشور ایفاد می گردد.

نیره پیروزبخت
مدیرکل بازرسی کالا و واردات و صادرات
سازمان ملی استاندارد ایران

378-1 (1) 378-2