شرایط قرنطینه ای واردات میوه پاپایا از کشور تایلند

شرایط قرنطینه ای واردات میوه پاپایا (Carica papaya) از کشور تایلند

(تدوین شهریورماه 1394)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1 . Aleurodicus disperses 2. Bactrocera cucurbitae

3. Bactrocera dorsalis 4. Bactrocera papayae

5. Bactrocera carambolae 6. Parasaissetia nigra

7. Rastrococcus invadens 8. Parasaissetia nigra

2- ضدعفونی میوه های وارداتی در کشور مبداء با گاز متیل بروماید خالص به مقدار 32 گرم در متر مکعب برای مدت 2 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه .
تذکر: در صورت کاهش دما به ازای هر 5 درجه سانتی گراد هشت گرم گاز به دز اولیه ضدعفونی اضافه خواهد شد وضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد قبول نمی باشد.
توجه:

درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق و نیز ضدعفونی مطرح شده در بند 2 در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

3- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.

4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء بامشخصات مندرج دربند یک و دو این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است و درغیراینصورت از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

7- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.

8- در صورتی که محموله بر روی پالت های چوبی حمل می گردد رعایت دقیق ISPM شماره 15 در مورد پالت های چوبی الزامی است.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد