اخذ شناسه بین المللی گوشی های تلفن در واردات گوشی تلفن همراه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۸۵۴۶ مورخ ۳/۹/۸۷ و ۲۶۲۴۵۲ مورخ ۳/۱۰/۸۵ در راستای افزایش کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و شفاف سازی فرآیند واردات گوشی های تلفن همراه ، دستور فرمائید از تاریخ ۱۵/۹/۹۴ علاوه بر اخذ اسناد حمل ، خرید ، مالکیت کالا و عدل بندی نسبت به اخذ شناسه بین المللی گوشی های تلفن همراه IMEI از کلیه واردکنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند.کد IMEI مخفف International Mobile Equipment Identily و شناسه بین المللی گوشی های همراه بوده و کلیه دستگاه مزبور با قابلیت اتصال به شبکه GSM دارای این کد ۱۵ رقمی اختصاصی می باشند.
بدیهی است ترخیص گوشی های تلفن همراه منوط به اخذ کد شناسایی مورد اشاره و پس از مطابقت با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تأیید مسئول سرویس ارزیابی آن گمرک خواهد بود.
دستورالعمل نحوه اخذ اطلاعات شناسه IMEI از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی متعاقباً توسط دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات اطلاع رسانی خواهد شد.
اضافه می نماید این بخشنامه در گمرکات اختصاصی ترخیص گوشی های تلفن همراه قابل اعمال بوده و جهت سایر گمرکات صرفاً به منظور اطلاع می باشد.
فرود عسگری – معاون فنی و امور گمرکی