ارزش دو مدل کامیون jac سال 2014

75256/8264/205/24/164
متن: ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش دو مدل کامیون jac سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل کامیون jac سال 2013 ساخت چین به نمایندگی شرکت مادخودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

MODEL DESCRIPTION FOB (USD)
4181 KR1 (4×2) 53,500
1215 KR1 (6×4) 57,000