شرایط قرنطینه ای واردات پودر چوب با نام تجاری (JELOXYL WEHO)

شرایط قرنطینه ای واردات پودر چوب با نام تجاری (JELOXYL WEHO) مربوط به درخت سوزنی برگ (Picea abies) جهت مصرف صنعتی از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان .
2- ضدعفونی محموله در کشور آلمان به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
الف: ضدعفونی با هوای گرم به نحوی که دمای مرکز توده به 70 درجه سانتی گراد رسیده و حداقل به مدت 4 ساعت این دما حفظ گردد.
ب: ضدعفونی با هوای گرم به نحوی که دمای مرکز توده به 90 درجه سانتی گراد رسیده و حداقل به مدت 2 ساعت این دما حفظ گردد.
تذکر : زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مرکز توده به دمای مورد نظر برسد در ضمن اصل پرینت ترموگراف باید به همراه سایر مدارک به مامور قرنطینه ارائه شود
3- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.