Laytime و Laydays چیست ؟

در حمل و نقل تجاری به مدت زمان مجازی گفته می شود که برای تخلیه یا بارگیری کشتی اجاره شده در نظر گرفته شده است و اگر عملیات در این زمان به پایان نرسد هزینه دموراژ ( هزینه معطلی ) اخذ می شود.

اگر تمام زمان Laytime مورد نیاز نباشد و یا دربست کننده کننده ( چارتر) بتواند بار را قبل از موعد مقرر و به اتمام رسیدن زمان تخلیه یا بارگیری کند صاحب کشتی می بایستی به چارتر دیسپاچ و یا پاداش پرداخت کند.

Laydays Laytime Demurrageبعضی وقتها به اشتباه Laytime و Laydays را یکی می دانند. در صورتی که Laydays مدت زمانی است که می بایستی کشتی خود را برای چاتر حاضر سازد. اگر کشتی قبل از زمان Laydays حاضر شود چارتر تعهد برای بارگیری ندارد چون هنوز مقدمات بارگیری را آماده نکرده است و اگر کشتی بعد از Laydays به دست چارتر برسد قرارداد لغو شده می باشد