شرایط قرنطینه ای واردات میوه لیمو ترش از کشور ویتنام

شرایط قرنطینه ای واردات میوه لیمو ترش از کشور ویتنام

1 – اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ویتنام و اعمال یکی از بند های الف یا ب در آن
الف:
الف-1- تایید عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای گیاهی زیر توسط وزارت کشاورزی کشور مبداء و درج اسامی آنها در قسمت توضیحات اضافی(AD) در گواهی بهداشت گیاهی.

1. Bactrocera dorsalis 2. Elsinoe fawcettii
3. Ophiusa tirhaca 4. Diaporthe citri

الف-2- ضد عفونی به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیردر انبار در کشور مبداء ویا حین ترانزیت
A: سرمادهی در دمای 55/0-1/0 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 11 روز مداوم
B: سرمادهی در دمای 66/1-12/1درجه سانتی گراد به مدت حداقل14 روز مداوم
C: سرمادهی در دمای 22/2 – 67/1درجه سانتی گراد به مدت حداقل 16 روز مداوم
توجه: زمان ضد عفونی از زمانی محاسبه میشود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد و به مدت تایین شده در این دما حفظ گردد همچنین ارائه ترموگرافهای مربوطه به مامورین قرنطینه گیاهی الزامی است
ب:
ب-1- تایید عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای گیاهی زیر توسط وزارت کشاورزی کشور مبداء و درج اسامی آنها در قسمت توضیحات اضافی(AD) در گواهی بهداشت گیاهی.
1. Bactrocera dorsalis 2. Ophiusa tirhaca
ب-2- ضد عفونی با گاز متیل بروماید در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه
A:ضد عفونی با گاز متیل بروماید با دز 40 گرم در متر مکعب به مدت 5/2 ساعت در شرایط آتمسفریک و در شرایطی که دمای مغز میوه ها بین 20-16 درجه سانتی گراد باشد.
B: ضد عفونی با گاز متیل بروماید با دز 32گرم در متر مکعب به مدت 5/2 ساعت در شرایط آتمسفریک و در شرایطی که دمای مغز میوه ها 21 درجه سانتی گراد و بالاتر باشد.
2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشورویتنام ، از بیماری ذیل( شانکر باکتریایی مرکبات) تائید شده باشد
1. Xanthomonas axonopodis pv. citri
توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای گیاهی فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور ویتنام به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور ویتنام منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.