شرایط قرنطینه ای واردات بذر یونجه (Medicago sativa) جهت کاشت از کشور ایتالیا

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ایتالیا که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Alfalfa cryptic virus 2
2- Aphelenchoides ritzemabosi
3- Sclerotinia trifoliorum
4- Phoma medicaginis var. medicaginis

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تائید شده باشد گیاهان مادری بذور فوق در طول دوره رشد در محل تولید واقع در کشور مبداء بازدید شده و از پاتوژن های ذیل عاری بوده اند یا با انجام تستهای آزمایشگاهی عاری بودن بذور از عوامل ذیل به اثبات رسیده است که در اینصورت میبایست نتایج تست های انجام شده ممهور به مهر قرنطینه شده و ضمیمه گواهی بهداشت گیاهی مربوطه گردد.

1. Pea early-browing virus 2- Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- ضدعفونی بذور بدون پوشش با استفاده از یک قارچ کش مناسب و سپس ضد عفونی مطابق با یکی از روش های الف یا ب در کشور ایتالیا و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف: ضدعفونی با گاز متیل بروماید خالص به میزان 48 گرم در متر مکعب به مدت 5/2 ساعت در دمای بالاتر از °c21 و بالاتر در شرایط اتمسفریک (NAP).
ب: ضدعفونی با گاز فسفین به میزان 5/1 – 1 گرم در متر مکعب به مدت حداقل 7 روز در دمای °c25- 15
(در پایان عملیات ضدعفونی، غلظت گاز فسفین حداقل باید 1/0 گرم در متر مکعب باشد).
4- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود و اسامی آفات و بیماریهای مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادر کننده مجدد باید پس از انجام تستهای آزمایشگاهی ، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن بذور را از عوامل فوق تایید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده وضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.
توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.