ارزش سواری های MVM سال 2014

94163/7197/206/24/221
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری های MVM سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 22/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های MVM سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت مدیران خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

The CBU price for car models in Iranian market are as following:

 CBU price (USD) Commercial Name in Iranian market CAR MODEL
12800 NEW X33 T11FL+MT
14000 NEW X33 CVT T11FL+CVT
10600 NEW X33 CVT A21FLC+MT
11600 MVM550 CVT A21FLC+CVT
8000 NEW MVM 315H J15FL
8100 NEW MVM 315 A13FL