شرایط قرنطینه ای واردات دانه قره ماش از کشور اوکراین

شرایط قرنطینه ای واردات دانه قره ماش (Vicia ervilia) جهت مصرف خوراک دام از کشور اکراین

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور اکراین و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در کشور مبداٴ تولید محصول که در قسمت توضیحات اضافی(AD) آن عاری بودن محموله از بیماری ذیل تایید شده باشد
1. Peronospora viciae
2- انجام ضدعفونی محموله با گاز فسفین به میران 5/1 گرم در مترمکعب حجم محموله به مدت حداقل 7 روز در دمای بالاتر از °C15 در شرایط اتمسفریک در کشور اکراین و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه، الزامی است و در صورتی که محموله در کیسه های غیر قابل نفوذ به گاز، بسته بندی شده باشد، بایستی ضدعفونی قبل از کیسه گیری در کشور مبداء با استفاده از گاز فسفین به میزان ذکر شده، انجام شود.
3- محموله بایستی در بسته بندی مناسب و عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علفهای هرز ، و حشرات زنده باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
5- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.
مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.