عدم نیاز واردات دوچرخه های برقی به گواهی تایید نوع

94/210/27563 به تاریخ 1394/05/07   دانلود بخشنامه 

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/84771 مورخ 1394/04/08 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه منضم به تصویر نامه شماره 21145 مورخ 1394/04/03 سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر ” عدم نیاز دوچرخه های برقی به گواهی تایید نوع ” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است صدور گواهی انطباق و ارائه آن به گمرک هنگام ترخیص الزامی است.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

bicycle1_11308_001

bicycle1_11308_003