معافیت روغن زیتون آماده برای مصرف و روغن هسته انگور از مالیات ارزش افزوده

بسمه تعالی
145604/144861/113/73/348
29/07/1392
به: کلیه گمرکات …
باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 561/260/ص مورخ21/7/1392 معاونت مالیا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافیت از پرداخت مالیات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زیتون آماده برای مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه