شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل آهار (Osteospermum ecklonis) از کشور ژاپن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل آهار(Osteospermum ecklonis) جهت کاشت از کشور ژاپن

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ژاپن.
2- ضدعفونی محموله مطابق روش های الف و سپس ب در کشور ژاپن و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف: ضدعفونی بذور با گاز فسفین با دز 5/1 گرم در متر مکعب در دمای °c25- 15 به مدت 10 روز یا در دمای بالاتر از °c25 مدت 7 روز.
ب: ضد عفونی بذور با قارچکش مناسب.
توجه: در صورتی که بذور در بسته بندی وکیوم یا قوطی باشد نیازی به ضدعفونی با فسفین نداشته و صرفاً ضدعفونی با قارچ کش مناسب قبل از بسته بندی کفایت می کند.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و اصل سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
9- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.