شرایط قرنطینه ای واردات میوه انار از کشور مصر

شرایط قرنطینه ای واردات میوه انار (Punica granatum)از کشور مصر
1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مصر که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata
2. Cryptoblabes gnidiella
3. Cladosporium oxysporum
4. Virachola livia

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- ضدعفونی محموله با گاز متیل بروماید برای مدت 2 الی 4 ساعت در دمای 21 درجه سانتیگراد و بالاتر با دز32 گرم در متر مکعب حجم محموله در زیر پوشش پلاستیکی در کشور مصر و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه:در صورت کاهش دما به کمتر از 21 درجه سانتی گراد به ازاء هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم به دز اولیه ضد عفونی اضافه خواهد شد و ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد قبول نخواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور مصر به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مصر منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.