ارزش خودروهای سواری PORSCHE سال 2014

517/24/206/6390/227799

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش خودروهای سواری PORSCHE سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودرو های سواری PORSCHE با آپشن سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت معین موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

PRICE LIST WITH OPTION PORSCHE 2014

 PRICE WITH OPTION FOB ( USD)

 Model

 No

64735

Boxters

 1

 125047

 911 Carrera s

 2

 133047

  911 Carrera s cabriolet

 3

 125047

 911 Turbo S

 4

 125200

 Panamera

 5

 158448

 panamera 4S

 6

 218870

 panamera Turbo

 7

 83540

 Cayenne

 8

 99277

 Cayenne S

 9

 163984

 Cayenne Turbo

 10