پرایس لیست ماشین آلات راهسازی KADEKOR چین سال 2014

89679/9166/205/24/213

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست ماشین آلات راهسازی KADEKOR چین سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع ماشین آلات راهسازی مارک KADEKOR سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت اهورا صنعت ماشین ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.