شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات از کشور لبنان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات(Citrus sp.) از کشور لبنان از طریق مرزهای آبی بندرعباس و بندر بوشهر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر وزارت کشاورزی کشور لبنان که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 2. Prays citri
3. Cryptoblabes gnidiella 4. Elsinoë fawcettii

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشور لبنان به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبداٴ باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن –
غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- واکس زدن و خشک کردن با هوای داغ) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
4- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل بایستی در طی مسیر حمل انجام گیرد

°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت  (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی  (روز)
به صورت یکسره

توجه: محموله در طول مسیر با ید باکشتی مجهز به سردخانه و ِیا کانتِینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات ثبت کننده دما در هر ساعت(هر انبار کشتی یا کانتینرِیِخچال دار حداقل دارای 5 سنسور ثبت دما که سه سنسور دمای گوشت میوه و دو سنسور دمای انبار را در هر ساعت ثبت نماید)انجام گرددو مدارک مربوطه هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداء ورودی ارائه شود وباید قبل ازپهلوگیری مدت زمان ضد عفونی به اتمام رسیده باشد
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور لبنان منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- محموله بایستی کاملاً سالم و عاری از آفات ذکر شده در قسمت A.D. باشد و در صورت مشاهده آلودگی به انواع شپشک، نظر به عدم فراهم بودن شرایط فنی برای انجام عملیات ضدعفونی، محموله عودت داده می شود و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا” بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.